روش امن و صحیح برای دریافت معارف و حق، تعقل در وحی است.
دروس
چند رسانه ای