دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 توحید صدوق - جلسه دهم - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
2 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سیزدهم - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
3 توحید صدوق - جلسه نهم - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
4 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه دوازدهم - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
5 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه یازدهم - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
6 توحید صدوق - جلسه هشتم - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
7 توحید صدوق - جلسه هفتم - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
8 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه دهم - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
9 توحید صدوق - جلسه ششم - ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
10 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه نهم - ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
11 توحید صدوق - جلسه پنجم - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
12 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه هشتم - ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
13 توحید صدوق - جلسه چهارم - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
14 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه هفتم - ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
15 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه ششم - ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
16 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه پنجم - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
17 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه چهارم - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
18 آیات العقائد - جلسه چهاردهم - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
19 آیات العقائد - جلسه سیزدهم - ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
20 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سوم - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
1 2 3 4... 94