دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه اول - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
2 توحید صدوق - جلسه هفدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
3 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه نوزدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
4 توحید صدوق - جلسه شانزدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
5 اخلاق - جلسه اول - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
6 توحید صدوق - جلسه پانزدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
7 توحید صدوق - جلسه چهاردهم - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
8 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه هجدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
9 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه هفدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
10 توحید صدوق - جلسه سیزدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
11 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه شانزدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
12 توحید صدوق - جلسه دوازدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
13 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه پانزدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
14 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه چهاردهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
15 توحید صدوق - جلسه یازدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
16 توحید صدوق - جلسه دهم - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
17 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سیزدهم - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
18 توحید صدوق - جلسه نهم - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
19 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه دوازدهم - ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
20 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه یازدهم - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
1 2 3 4... 95