دروس
# دریافت متن فیلم صوت
1 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سوم - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
2 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه دوم - ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
3 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه اول - ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
4 توحید صدوق - جلسه هفدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
5 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه نوزدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
6 توحید صدوق - جلسه شانزدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
7 اخلاق - جلسه اول - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
8 توحید صدوق - جلسه پانزدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
9 توحید صدوق - جلسه چهاردهم - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
10 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه هجدهم - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
11 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه هفدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
12 توحید صدوق - جلسه سیزدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
13 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه شانزدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
14 توحید صدوق - جلسه دوازدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
15 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه پانزدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
16 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه چهاردهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
17 توحید صدوق - جلسه یازدهم - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
18 توحید صدوق - جلسه دهم - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
19 نقد و بررسی نهایة الحکمه - جلسه سیزدهم - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
20 توحید صدوق - جلسه نهم - ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
1 2 3 4... 95