نقد و بررسى قواعد فلسفى(1)قاعده الواحد

نام نویسنده :
انتشارات :
نقد و بررسى قواعد فلسفى(1)قاعده الواحد

کتاب حاظر به نقد وبررسی قاعده فلسفی الواحد می پردازد.
نوشتار پیش رو حاصل جمع آوری سلسله مباحث و دروس استاد سید جعفر سیدان در مدرسه آيت اللّه‏ العظمى وحيد خراسانى مدظله در شهر مقدس قم می باشد.