بيان الفرقان في توحيد القرآن

نام نویسنده : علامه رباني آيت الله شيخ مجتبي قزويني.
انتشارات : دليل ما
بيان الفرقان في توحيد القرآن

نويسنده: علامه رباني آيت الله شيخ مجتبي قزويني.
تعليقات: آيت الله سيدجعفر سيدان.
تحقيق: مدرسه علوم ديني حضرت وليعصر(عج).
انتشارات دليل ما: 7733413 ـ 7744988
 
توضيحات:
 
در مقدمه اين كتاب، مطالب بسيار مفيد پيرامون زندگي‌نامه نويسنده، روش و منش علمي ايشان، فعاليت‌هاي اجتماعي و آثار مكتوب شان به چاپ رسيده است.
کتاب حاضر در توحید قرآنی و تفاوت آن با توحید به اصطلاح فلسفی و عرفانی است.
نویسنده در این کتاب ضمن اثبات وجود خدا از راه مطالعه آیات آفاقی و انفس، دیدگاه های مادیون را در زمینه روح شناسی ارزیابی می کند و شبهات زیادی را پاسخ می دهد و به دنبال آن،بحث دقیقی در چگونگی حصول علم دارد، و هشت بحث ابتکاری قرآن را بر توحید قرآن متفرع می کند.