بررسي روش تفسير قرآن به قرآن در تفسير الميزان

نام نویسنده :
انتشارات :
بررسي روش تفسير قرآن به قرآن در تفسير الميزان

گفتگو با آيت الله  سيدان
اين مطالب، برگرفته از فصلنامه پژوهشهاي قرآني است.
اين فصلنامه در سال 1376، شماره 9 ـ 10 «ويژه تفسير الميزان» گفتگويي با آيت الله  سيدان ترتيب داده بود كه با عنوان «گفتگو با استاد سيدجعفر سيدان» به چاپ رسيد.
در اين نوشتار، مطالبي از اين دسـت وجود دارد:
1ـ ارزيابي تفسير الميزان و نگاهي به زندگي و شخصيت علامه طباطبايي.
2ـ بيان روش تفسير قرآن به قرآن.