روش ما در گفتگوهاي علمي

نام نویسنده : آيت الله سـیدجعفر سيدان
انتشارات :
روش ما در گفتگوهاي علمي

نويسنده: آيت الله سـیدجعفر سيدان.
مشهد مقدس، بهار 1388 ه. ش.
توضيحات:
چنانچه از اسم اين کتاب معلوم است، اين نوشتار پيرامون راه و روش علمي مكتب تفكيك است كه چگونه درباره ديگر ديدگاه‌ها، مطالب علمي خود را بيان مي‌دارد. به عبارتي، مي‌شود گفت: اين كتاب روش مناظره علمي را مطرح مي‌كند.