تاریخ : 06/تير/1401 - 22:39
کد خبر : 3006
سرویس خبری : فیلم
 

*محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم*

گزیده ای از سخنان استاد ارجمند آیت الله سیدان

*محقق لما حققتم و مبطل لما ابطلتم*

حق می دانم آن چه را شما حق دانستید و باطل می دانم آن چه را شما باطل دانستید