سه شنبه 30 مهر 1398 در 12:05       0 نظر       736 بازدید    
0 + - 0
کد خبر : 2866
| ف | | | |

دهه آخر صفر/ حسینیه مرحوم اردکانیان 1398


دهه آخر صفر ۹۸( حسینیه اردکانیان) - روز اول - ۹۸/۰۷/۲۸
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز دوم - ۹۸/۰۷/۲۹
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز سوم - ۹۸/۰۷/۳۰
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز چهارم - ۹۸/۰۸/۰۱
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز پنجم - ۹۸/۰۸/۰۲
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز ششم - ۹۸/۰۸/۰۳
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز هفتم - ۹۸/۰۸/۰۴
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز هشتم - ۹۸/۰۸/۰۵
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز نهم - ۹۸/۰۸/۰۶
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز دهم - ۹۸/۰۸/۰۷
دهه آخر صفر ۹۸(حسینیه اردکانیان) - روز یازدهم - ۹۸/۰۸/۰۸

نظرات